Höstmöte 2024 – Framflyttat till 4 december!

Den 4 december 2023, kl. 12:00 – 18:00 håller branschorganisationen Svensk Elektronik höstmöte.

Uppdaterad information: Efter höstmötet bjuder vi på mingel i samband med lansering av Elektronikagendan!

12:00 : Enklare mingellunch (föranmälan är obligatoriskt)
13:00 – 13:30 Höstmöte – budget, verksamhetsplan (för medlemmarna i Svensk Elektronik)

Dagordning samt övriga mötesunderlag finns nu på de medlemsinterna sidorna.

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande jämte protokollförare

3. Val av två justeringsmän utöver mötesordföranden

4. Upprättande av förteckning över de närvarande

5. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

8. Fastställande av budget och avgifter för kommande verksamhetsår

9. Höstmötets formella del avslutas


PROGRAM – nu uppdaterat och förlängt

13.30 Information – Svensk Elektroniks verksamhet
Stefan Jakab, Generalsekreterare Svensk Elektronik

13.45 Sverige och dess industri i oroliga och osäkra tider, Bengt Lindqvist, Ekonom Teknikföretagen

14.15 Underrättelsehotet, Säkerhetspolisen (SÄPO)

15.15 Kafferast

15.30  Den pågående digitaliseringen – mer forskning krävs för att framtidssäkra Sverige, Rowan Högman, Director Research Partnerships and Ecosystems, Ericsson Research

15.50 Summering av dagen

16:00 Lansering av Elektronikagendan
– mingel och presentation. Vi bjuder på lättare förtäring.

Det här är Elektronikagendan:

Smartare Elektroniksystem och RISE har med hjälp av branschen, branschföreningen Svensk Elektronik och flera av deras medlemsföretag tagit fram en ny elektronikagenda. Agendan rekommenderar att Sverige satsar på att vara i industriell och forskningsframkant när det gäller grön omställning med hjälp av elektronik. Detta görs genom att satsa på resilienta värdekedjor i samklang med Europa, ge möjlighet till nya innovationer i Sverige och på bred front öka kompetensnivån inom elektronik i allt från grundskolan till spetsforskning.

18:00 – dagen avslutas.

Med reservation för ändringar

Säkra din plats och anmäl dig idag.

Mer information och anmälan