Översikt – direktiv och regler

Här ger Svensk Elektronik en översikt över viktiga direktiv och regler, med länkar till mer information om SCIP, EPREL, LSKE, RED, RoHS, REACH, WEEE, Batteriregistret, EuP/Ekodesign, Maskindirektivet och EMC.


SCIP

Den 8 december 2020 genomförde vi en digital utbildning med hjälp av Ramberg Advokater kring SCIP-databasen. Presentation från utbildningen finns nu på våra medlemsinterna sidor. Där finns även en sammanställd FAQ om SCIP-databasen.

⇒ Nytt utbildningstillfällen – se kalendariet.

Från och med den 5 januari 2021 måste du som leverantörer av varor lämna information till SCIP-databasen hos Echa om varorna innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne på EU:s kandidatförteckning. Kraven gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter.

SCIP är en ny databas för konsumenter om farliga kemikalier i produkter.

SCIP – är förkortningen på Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

När varor blir avfall, kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, fått i uppdrag att skapa SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet. Regeln är ny och finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Den träder i kraft den 5 januari 2021. Mer information finns att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida.

ECHA har samlat detaljerad information på deras hemsida som kan vara till hjälp. Den 19 november 2020 genomförde även ECHA en utbildning om SCIP. Ta del av presentationen (på engelska) i efterhand.


EPREL – energimärkta produkter

Från 1 januari 2019 är det lag på att lägga in information om energimärkta produkter i en nya databas – EPREL (European Registry for Energy Labelling). Det är tillverkare eller importörer av energimärkta produkter som ansvarar för att lägga in informationen i EPREL och informationen ska registreras innan dess att produkterna sätts på marknaden.

Databasen är EU-gemensam och i Sverige är det Energimyndigheten som ansvarar för att informera om databasen och se till aktörer lever upp till lagkraven.

Med databasen på plats blir det enklare för konsumenter att hitta och jämföra energimärkta produkter. Återförsäljare som behöver en ny energimärkningsetikett eller ett nytt produktblad kommer kunna ladda ned eller skriva ut dessa direkt från databasen. För marknadskontrollmyndigheter kommer det bli enklare att utöva effektiv och rättssäker marknadskontroll genom en förbättrad överblick av de produkter som finns på marknaden.

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten

Läs mer här:

Energimyndigheten
Här kan du se en kort film om EPREL.
Länk till databasen


Ny lag 1 april 2017

Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (”LSKE”)

Alla som yrkesmässigt hanterar elektronik behöver se om och hur man berörs av denna lag.
Lagen omfattar all elektronik som klassas enligt de s.k. KN-nummer som anges i lagen, baserade på den tullnomenklatur som gällde 1 januari 2015. Viktigt alltså med korrekt KN-nummer klassning.
Lagen träder i kraft 1 april 2017. Skatten tas ut fr om 1 juli 2017.

Kemikaliefrågan är tekniskt svår och lagen innefattar en punktskatt som utgår från EU:s tullkoder som är svårtolkade. Därför har vi sett det som en viktig uppgift att underlätta förståelsen av kraven i lagen. Svensk Elektronik har i samarbete med Teknikföretagen och andra berörda branschorganisationer tagit fram ett faktablad. Teknikföretagen har därtill tagit fram ett FAQ-dokument. Dessa hittar du på den medlemsinterna sidan.

Läs mer om lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik


Radioutrustningsdirektivet (RED)

Från och med den 13 juni 2017 måste all radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i radioutrustningsdirektivet (direktiv 2014/53/EU, RE-direktivet eller RED). RE-direktivet ersätter R&TTE-direktivet (direktiv 1999/5/EG).

Tillämpningsområdet:
Omfattar radio- och tv-apparater
Omfattar radioutrustning som sänder på frekvenser under 9 kHz
Omfattar inte fast terminalutrustning (den omfattas av EMC- och LVD-direktivet)
Förtydligar att radar (utrustning för radiobestämning) omfattas

Nu den första versionen av RED-guide.
Läs mer om RED.

Ansvarig myndighet: Post- och Telestyrelsen (PTS)
Bra information om finns på deras site.


RoHS

Begränsning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
– Bly, sexvärt krom m fl farliga ämnen är i förbjudna att använda i vissa produkter.
Tillverkare och importörer – alla som säljer dessa produkter – har ansvar att följa regelverket.

OBS! EU:s revidering av direktivet blev klar våren 2011 och träder i kraft 2013. Innebär i korthet:

  • Vidgad omfattning: alla elektroniska produkter omfattas, utom angivna undantag.
  • Medicintekniska produkter kommer att omfattas.
  • CE-märkningen omfattar nu även RoHS.

Länk till nya ROHS-direktivet

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen
Bra information finns på deras hemsida – rekommenderad läsning!


REACH

Krav på registrering av och information om ämnen
– För att få säker användning av alla ämnen, ska dessa registreras. Information om hur ämnena ska användas på säkert sätt ska registreras och tillhandahållas till andra. Därtill ska farliga ämnen begränsas eller förbjudas.
Tillverkare och användare har olika ansvar som man behöver veta om och efterleva.

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen
Läs mer om reglerna här. Se även deras Faktablad

 


WEEE

Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

  • Krav på rapportering av produkter som sätts på marknaden, i EE-registret.
  • Krav på hantering av och rapportering om uttjänta produkter.

Tillverkare och importörer – alla som säljer dessa produkter – har ansvar att följa regelverket.

F n pågår inom EU en revidering av direktivet.

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Läs mer om reglerna här.

EEB-registret – (kopplat till WEEE) hanteras av Naturvårdsverket – Länk
Den som är producent/importör ska:

  1. Registrera sitt företag innan påbörjad försäljning
  2. Redovisa innan påbörjad försäljning
  3. Rapportera senast 31 mars, varje år, mängder sålda produkter
  4. Rapportera senast 31 mars, varje år, insamlade och behandlade mängder
  5. Rapportera fullgörande senast 31 mars, varje år, dvs hur företaget lever upp till övriga krav i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Info-folder från Naturvårdsverket


Batteriregistret

Hanteras av Naturvårdsverket.
Från och med 1 januari 2009 är det producentansvar på ALLA batterier. Producentansvaret på batterier innebär att du som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden bland annat ska se till att batterierna insamlas, tas om hand och återvinns. För mer info om samtliga skyldigheter du som producent har, läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Anmälan görs innan påbörjad försäljning. Producenter som ännu inte anmält sig till Batteriregistret uppmanas att göra detta snarast.

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Läs mer om reglerna här.


EuP – Ekodesigndirektivet

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten
Läs mer om reglerna här.


Maskindirektivet

Nya regler från dec 2009
Direktiv för säker användning av maskiner. Det nya maskindirektivet säger bl a att alla maskiner ska åtföljas av en bruksanvisning på användarens språk.

Ansvarig myndighet: Arbetsmiljöverket


EMC-direktivet

Elektromagnetisk strålning
Regelverket ska säkerställa att radio- och teleutrustning samt andra elektriska produkter inte stör varandra.

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket. Läs mer här:

https://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/tillverkare-aterforsaljare/att-tillverka-och-salja-elprodukter/

https://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/tillverkare-aterforsaljare/verktyg-och-checklistor/