Höstmöte 26 november 2020

Inbjudan till Svensk Elektroniks digitala höstmöte

Program:
14.00 Höstmöte – budget, verksamhetsplan
1. Val av mötesordförande jämte protokollförare
2. Val av två justeringsmän utöver mötesordföranden
3. Upprättande av förteckning över de närvarande
4. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
7. Fastställande av budget och avgifter för kommande verksamhetsår
8. Övriga Frågor
9. Avslut

14.30 Teknikföretagen informerar – Konjunkturläget, framtidsprognos och avtalsrörelse

14.50 Presentation – Hur påverkas branschen av pandemin – medlemsundersökning

15.05 Bensträckare

15.10 Information – Svensk Elektroniks verksamhet

15.20 På 5 månader flyttades vi 5 år framåt, hänger du med? – Jan Lindoff, Doff & Co

15.45 På gång i Smartare Elektroniksystem – Strategisk innovationsprogram

15.50 Höstmötet avslutas.

Anmälan är nu stängd. Kontakta kansliet vid frågor.