Kategoriserade inlägg: Remisser

Remissvar på Kemikalieskatten

Sammanfattningsvis så anser vi att det liggande förslaget inklusive de föreslagna kompletteringarna riskerar att minska svensk konkurrenskraft samtidigt som det

Remissvar om EMC-direktivet

För en tid sedan fick vi en remiss om förslaget till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet. Detta förslag kommer att