Omvänd momsdeklaration för Integrerade kretsanordningar

Köper eller säljer ni integrerade kretsanordningar till er verksamhet? Den 1 april träder nya regler för beskattningen av sådana transaktioner i kraft. Lagändringen omfattar även bland annat mobiltelefoner, bärbara datorer samt surfplattor, och påverkar den moms som ska tas ut när integrerade kretsanordningar säljs till svenska företag. Lagförslaget har som syfte att minska skattefusk.

De nya reglerna innebär att transaktioner ska redovisas med så kallad omvänd moms om värdet på försäljningen överstiger 100 000 kr. Omvänd moms innebär att säljaren fakturerar utan moms och att köparen ska redovisa och betala in den utgående momsen. Om köparen har full avdragsrätt för ingående moms sker endast en redovisning i momsdeklarationen, eftersom det i dessa fall inte finns någon moms att betala. Reglerna gäller försäljning/inköp som sker i Sverige mellan två beskattningsbara personer som är registrerade för mervärdesskatt här.

Vad menas med en integrerad kretsanordning?

Exakt vad som menas med en integrerad kretsanordning är inte helt klarlagt. I den EU-reglering som lagändringen är baserad på anges att exempelvis mikroprocessorer och centralenheter i stadiet före integrering i slutanvändningsprodukter ska omfattas. Med centralenheter menas CPUs. I förslaget till lagen anges att ledning även står att finna i tullklassificeringen för dessa varor benämnd KN 8542 31 90.

Utdrag från definition hos tullverket: ”…; Elektroniska integrerade kretsar; Processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar…;”
Är dessa integrerade i exempelvis moderkort, nätverkskort eller minneskort undantages de från regeln.

Finns det några risker?

Om en leverantör fakturerar med moms trots att försäljningen ska faktureras utan moms anses denna moms felaktigt fakturerad enligt de nya reglerna. Köparen kan inte göra avdrag för den felaktigt fakturerade momsen, samtidigt som köparen ändå måste redovisa utgående moms på förvärvet. Om Skatteverket upptäcker felet kan ett skattetillägg om 20 procent av den felaktigt avdragna momsen påföras.

Det är också viktigt att komma ihåg att en transaktion kan omfattas av dessa nya regler även om er leverantör är ett utländskt företag. Förutsättningen för att reglerna ska tillämpas är att säljare och köpare är, eller ska vara registrerade, för moms i Sverige. Försäljningar respektive inköp till/från ett utländskt företag som har en svensk momsregistrering kan alltså omfattas.

Skatteverket har publicerat riktlinjer som kan ge vidare vägledning.

Vid frågor angående just denna lagstiftning eller andra frågor rörande moms kan ni kontakta Grant Thorntons momsexperter för rådgivning, Erik Nyström (erik.nystrom@se.gt.com) och Annika Nordqvist (annika.nordqvist@se.gt.com) som bidragit till större delen av denna text och erbjuder sina tjänster till Svensk Elektroniks medlemmar.

Svensk Elektronik har via Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv kritiserat denna nya reglering, då den ökar den administrativa bördan hos svenska bolag med oklar nytta för Sverige och pekat på andra möjliga metoder att bekämpa denna typ av bedrägeri.


Nyheter


Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för

Kostnadsfri rådgivning i hållbarhetsfrågor och innovation för SME!

Få kostnadsfri coachning i hållbarhetsfrågor och innovation genom Enterprise Europe Network (EEN)* och RISE.

Vinnova begär in synpunkter från svenska företag om kommande Design Platform inom Chips Act

Vinnova arbetar mycket intensivt med processen kring Chips Act, Competence Centers, Design Platform och Pilot lines. Vinnova efterfrågar nu synpunkter